Obsessive Compulsive Disorder (OCD) is a disease with obsession and/or compulsion as the main symptoms. Due to these symptoms the person goes through an intense anxiety. Obsession can be summed up as follows. The thoughts that unwillingly come to the mind of the person are not appropriate for him/her which leads to anxiety, and are repetitive. The content of these thoughts varies.
Social Phobia or Social Anxiety Disorder is a type of anxiety disorder in which the individual carries the concern that he/she will be embarrassed, humiliated and considered as ridiculous or clumsy in the situations where he/she thinks that the eyes are on him/her or in a social circle. The people who carry this concern are constantly worried about being criticized or judged by other people. Due to these thoughts and fears, they try to stay away from these types of circles as far as possible. The fear grows especially in the situations where a performance is needed to be carried out in front of other people (such as making a speech, having a meal with others or writing while other people are looking).
Everybody has emotional ups and downs in their daily lives. Our emotions fluctuate between anger, happiness, sadness, grief, discomfort and apprehension. However, in the case of bipolar disorder, long-lasting and intense changes related to our emotional status occur fully or partially independent of the course of life. These changes influence thoughts, emotions, physical health, behavior, one's life and his/her functions. In other words, bipolar disorder is a treatable disorder that causes extreme distortions on emotions, thoughts, energy and behavior. Bipolar disorder does not occur due to a personal mistake or weakness. It is a medical, treatable disorder.
Günlük yaşamda herkesin duygusal dünyasında inişler-çıkışlar olur. Duygularımız öfke, sevinç, üzüntü, coşku, keder, huzursuzluk ve endişe arasında gidip gelir. Ancak bipolar bozuklukta yaşamsal olaylarla kısmen veya tamamen ilişkisiz olarak uzun süren ve yoğun duygudurum değişimleri olur. Bu değişimler düşünceleri, duyguları, fiziksel sağlığı, davranışları ve kişinin işlevlerini, yaşamını etkiler. Yani bipolar bozukluk duygularda, düşüncelerde, enerjide ve davranışlarda aşırı değişikliklerle giden ve tedavi edilebilen bir ruhsal bozukluktur.
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) obsesyon (saplantı) ve/veya kompulsiyonların (zorlantı) başat belirtiler olduğu ve bu belirtiler nedeni ile kişinin yoğun bir anksiyete (bunaltı) yaşadığı bir hastalıktır. Saplantı; kişi tarafından istenmediği halde zihne gelen, kişi için uygun olmayan ve bu nedenle kişide bir anksiyeteye neden olan, yineleyici, ısrarlı düşünceler olarak özetlenebilir. Bu düşüncelerin içerikleri çok çeşitli olabilir. En sık görülen saplantılar:
Sosyal Fobi ya da Sosyal Anksiyete (bunaltı) Bozukluğu, kişinin toplumsal ortamlarda ya da başkalarının gözlerinin kendi üstünde olduğunu düşündüğü durumlarda, mahcup olacağı, rezil olacağı, başkalarının gözünde komik ya da sakar durumuna düşeceği kaygısını taşıdığı bir anksiyete bozukluğudur. Bu kaygıyı taşıyan kişiler, sürekli olarak diğer kişilerinin kendilerini eleştireceği ya da yargılayacağı düşüncelerini taşımaktadır. Bu düşünce ve korkular nedeni ile de bu tür ortamlardan olabildiğince uzak kalmaya çalışır. Korku özellikle, başkalarının önünde bir performans sergilenmesi gereken durumlarda (toplum içinde konuşma yapmak, başkalarıyla birlikte yemek yemek ya da diğer kişiler bakarken yazı yazmak gibi) çok daha fazla olmaktadır.